top of page

Algemene voorwaarden 8je praktijk voor mindfulnesstraining - compleet -

BEGRIPPEN

1.1  Algemene Voorwaarden

De door 8je praktijk voor mindfulnesstraining gehanteerde algemeen voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van www.8je.nl en www.mbsrtraining.info.com. Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden vanaf de website.

1.2 Deelnemer/opdrachtgever

Met deelnemer wordt bedoeld degene die een training, workshop, coaching of retraite volgt bij 8je praktijk voor mindfulnesstraining. De deelnemer/ opdrachtgever is de wederpartij van 8je praktijk voor mindfulnesstraining die een product of dienst levert.

1.3 Aanmelding en overeenkomst tot deelname

De aanmelding voor de door 8je praktijk voor mindfulnesstraining georganiseerde training, coaching, workshop of retraite vindt plaats via mail of telefonisch. De overeenkomst tot deelname komt tot stand bij het kennismakings/intakegesprek wanneer Eef Heinhuis van 8je praktijk voor mindfulnesstraining de deelname mondeling en daarna schriftelijk bevestigt. 

1.4  Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is 8je praktijk voor mindfulnesstraining geregistreerd in het handelsregister onder nummer KvK 57277737, adres Dokter Fokkewei 10 - 9022 BS Mantgum. In deze voorwaarden wordt onder '8je praktijk voor mindfulnesstraining’ verstaan: de eigenaar van het bedrijf - Eef Heinhuis.

 

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij 8je praktijk voor mindfulnesstraining als opdrachtnemer optreedt. 

2.2 8je praktijk voor mindfulnesstraining kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar via de website

2.3 Op het moment van definitieve inschrijving voor een activiteit gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden. 

 

INSCHRIJVING

3.1. De overeenkomst c.q. inschrijving komt tot stand op het moment dat de deelnemer te kennen geeft, via e-mail, via de website, sociale media of telefoon, deel te willen nemen aan een training of activiteit. De overeenkomst tot deelname wordt definitief met het kennismakings/intakegesprek wanneer Eef Heinhuis van 8je praktijk voor mindfulnesstraining de deelname mondeling en daarna schriftelijk bevestigt. 

3.2 De deelnemer ontvangt van 8je praktijk voor mindfulnesstraining via e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken en startdatum van de  training of activiteit.

3.3 Met het verstrekken van de gevraagde gegevens en/of door deel te nemen aan een activiteit van  8je praktijk voor mindfulnesstraining verklaart de deelnemer bekend te zijn met de algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan.

3.4  Het staat 8je praktijk voor mindfulnesstraining vrij om op basis van de door de deelnemer verstrekte gegevens, te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de activiteit.

 

DEELNAME 

4.1 Een deelnemer kan deelnemen aan een workshop, training, coaching en/of retraite nadat deze zich vooraf bij 8je praktijk voor mindfulnesstraining definititief heeft ingeschreven.

4.2 Een plaats in een workshop, training, coaching, en/of retraite is definitief nadat een telefonisch kennismakings/intakegesprek heeft plaatsgevonden en 8je praktijk voor mindfulnesstraining aan het eind van het gesprek en schriftelijk deelname heeft bevestigt  

BETALING

 

5.1 De deelnemer ontvangt met de bevestiging van deelname voorafgaand aan de start van de activiteit, een digitale factuur.  Deze factuur kan de deelnemer op twee manieren voldoen. 

5.2 De factuur kan worden voldaan door overmaking van het volledige bedrag voor de vervaldatum die op de factuur is aangegeven (bij voorkeur) of

5.3 De factuur kan worden betaald in drie termijnen waarvan de eerste termijn minimaal  €50 is en dit termijnbedrag  is overgemaakt voor de vervaldatum die op de factuur is aangegeven.  De derde en laatste termijn dient uiterlijk in de week nà de laatste sessie van de training te worden betaald.Eef Heinhuis ovv het aangegeven factuurnr door
* overmaken van het volledige bedrag voor de vervaldatum die op de factuur is aangegeven of door 
* betalen in drie termijnen waarvan de eerste termijn minimaal  €50 is en dit termijnbedrag  is overgemaakt voor de vervaldatum die op de factuur is aangegeven.  De derde en laatste termijn dient uiterlijk in de week nà de laatste sessie van de training te worden betaald.

5.4 Eef Heinhuis is een geregistreerd categorie 1 mindfulnesstrainer (zie VMBN categorie 1). De meeste ziektekosten-verzekeraars vergoeden de mindfulnesstraining die een  categorie 1 trainer geeft.  De ziektekostenverzekeraar vergoedt op basis van de  factuur/bewijs van deelname dat  de mindfulnesstrainer  aan de deelnemer  verstrekt   (vaak in combinatie met een verwijsbriefje van de huisarts -zie voorwaarden van je ziektekostenverzekering).  Vervolgens stuurt de deelnemer deze factuur/bewijs van deelname  naar de  ziektekostenverzekeraar nadat de training is afgerond. Zolang de training niet is afgerond zal de ziektekostenverzekering  de aanvraag tot vergoeding niet in behandeling nemen.

5.5 De deelnemer aan een mindfulnesstraining of andere activiteit van 8je praktijk van mindfulnesstraining  blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van het cursusgeld.

5.6 Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer.

5.7 In het geval van creditering stort 8je praktijk voor mindfulnesstraining  het bedrag in kwestie binnen 14 dagen na datum van de creditnota terug​

ANNULERING

6.1 Bij annulering door de deelnemer tot een maand  voorafgaand aan de start van de activiteit berekent 8je praktijk voor mindfulnesstraining  €25  administratiekosten.

6.2 Bij annulering door de deelnemer tot twee weken voor aanvang brengt 8je praktijk voor mindfulnesstraining de helft van het cursusgeld in rekening.

6.3  Na deze twee weken is geen annulering meer mogelijk en brengt 8je praktijk voor mindfulnesstraining het volledige cursusgeld in rekening.

6.4 De deelnemer kan zich eventueel laten vervangen, mits de  vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet (ter beoordeling aan 8je praktijk van mindfulnesstraining) . Ook is het mogelijk de  boeking om te zetten naar een training op een ander moment

6.5 Bij annulering van een sessie door 8je praktijk  voor mindfulnesstraining wegens gegronde redenen zoals weersomstandigheden,  ontvangt de deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan bericht en wordt de sessie verplaatst.

6.6 Deelname aan het programma van een activiteit is op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van deelname aan (een deel van) het te volgen programma. Het afzien van (gedeeltelijke) deelname geeft de deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en geeft ook geen recht op een vervangende les of activiteit.  

6.7 Bij annulering door de deelnemer van een individuele trainings/coachings afspraak korter dan 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak, vervalt de geplande sessie en brengt  8je praktijk voor mindfulnesstraining de kosten van de geplande sessie  in rekening. Voor een extra sessie of inhaalsessie wordt separaat €90 in rekening gebracht

6.8 Wanneer 8je praktijk voor mindfulnesstraining  een individuele trainings/coacing afspraak korter dan 48 uur voor de geplande afspraak afzegt, wordt op de volgende afspraak €45 in mindering gebrcht.

6.9 Gratis en vrijblijvende intakes/kennismakingsgesprekken dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak te worden geannuleerd. Bij te laat afmelden, vervalt de geplande afspraak en rekent 8je praktijk voor mindfulnesstraining  €25 administratiekosten.

​6.10  Wanneer er voor een training/bijeenkomst niet het vereiste minimum aantal aanmeldingen is gehaald, kan 8je praktijk voor mindfulnesstraining deze activiteit laten vervallen.

PROGRAMMA

7.1 Het programma van 8je Praktijk voor mindfulnesstraining - training, workshops, coaching en retraites - is  te vinden op de website www.mbsr.info.com.

7.2 8je praktijk voor mindfulnesstraining  behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per email. ​​

7.3 8je praktijk voor mindfulnesstraining ontwikkelt en verzorgt met regelmaat programma's voor derden. Indien een instelling, bedrijf, stichting, vereniging of groep mensen een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/ instelling dan wordt een aparte offerte gemaakt. Hierin worden omschreven : de opzet en globale inhoud van het programma, de kosten, betalings- en annuleringsvoorwaarden. Met het akkoord verklaren van deze offerte aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden eveneens.

 

EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Deelname aan de trainingen en andere activiteiten van 8je praktijk voor mindfulnesstraining is voor eigen risico. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.

8,2. Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.

8.3. 8je praktijk voor mindfulnesstraining  verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 8je praktijk voor mindfulnesstraining  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van 8je praktijk voor mindfulnesstraining, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van 8je praktijk voor mindfulnesstraining. In geen geval is 8je praktijk voor mindfulnesstraining aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

8.4. De eventuele aansprakelijkheid van 8je praktijk voor mindfulnesstraining is steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer/opdrachtgever aan 8je praktijk voor mindfulnesstraining  voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.5. 8je praktijk voor mindfulnesstraining zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

8.6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

GEZONDHEIDSVERKLARING

 

9.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na de definitieve inschrijving dienen per ommegaande aan Eef Heinhuis, 8je praktijk voor mindfulnesstraining te worden gemeld.

9.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer. 

9.3 Op basis van de informatie verstrekt bij het kennismakings/intakegesprek kan 8je praktijk voor mindfulnesstraining besluiten om deelnemers met bepaalde lichamelijke/psychische klachten niet mee te laten doen aan de betreffende training, workshop, retraite of coaching. De verwachting is dat de aangeboden activiteit  niet ondersteunend/passend zal zijn voor de betreffende deelnemer.

PERSOONSGEGEVENS

10.1 8je praktijk voor mindfulnesstraining verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de aanmeldingen.  8je praktijk voor mindfulnesstraining gaat  zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

10.2 8je Praktijk voor mindfulnesstraining gebruikt de persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het programma. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van deze informatie, kan  dat schriftelijk of per email worden medegedeeld. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet meer van alle informatie, producten  en diensten van 8je praktijk voor mindfulnesstraining gebruik gemaakt kan worden.

10.3 8je praktijk voor mindfulnesstraining geeft de persoonsgegevens van de deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. ​

TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op de algemene voorwaarden - alle overeenkomsten - is uitsluitend `Nederlands recht van toepassing 

KLACHTENREGELING

Klik s.v.p. hier voor de klachtenregeling

bottom of page